Converter ng Unit , Unit Conversion
unit conversion:
  foreign exchange rate, pera, Forex
  BMI calculator(kg/cm)
  BMI calculator(pound/paa)
  haba ng conversion
  timbang mass conversion
  Dami-convert ng mga
  temperatura conversion
  Lugar ng Conversion
  presyon ng conversion
  lakas ng conversion
  Convert ng Power
  lakas ng conversion
  Convert ng Oras
  Convert Angle
  Convert ng gasolina Consumption
  bilang ng conversion
  bilis ng conversion
  kakapalan ng conversion
  Convert ng Electric Kasalukuyang
timbang mass conversion

Mula:


Upang:


Resulta:

timbang mass conversion,Weight_Mass Conversion:
kilogram [kg]   , tonelada [t]   , gramo [g]   , karat [ct]   , libra (US, UK) [lb,lbs]   , libra(barya,mahalagang mga metal)   , onsa [oz]   , onsa(barya)   , tonelada, ang haba (UK)   , tonelada, maikling (US)   , grain   , cental   , hundredweight (US)   , hundredweight (UK)   , slug (g-pound)   , bato   , Earth mass   , solar mass   ,

haba ng conversion,Length Conversion:
metro [m]   , kilometro [km]   , hektometro [hm]   , desimetro [dm]   , sentimetro [cm]   , milimetro [mm]   , mikron [um]   , nanometer [nm]   , picometer [pm]   , angstrom [A]   , dali [in]   , paa (US) [ft]   , bakuran [yd]   , milya(internasyonal)[mi]   , ikaw(=mil)   , mil   , nauukol sa dagat milya   , nauukol sa dagat milya(UK)   , em (payka)(=1/6 dali)   , parsec [pc]   , kamay   , pang-astronomya yunit   , liwanag taon   , barleycorn(=1/3 dali)   , cable(marine unit)   , kadena   , ell (UK tela yunit)   , arukin ang lalim [fath]   , furlong   ,

Dami-convert ng mga,Volume Conversion:
litro [l,L]   , litro (1901-1964)   , desimetro kubiko[dm^3]   , kubiko dekametro[dam^3]   , metro kubiko [m^3]   , desilitro   , centiliter   , sentimetro kubiko[cm^3]   , milliliter   , kubiko milimetro[mm^3]   , acre paa   , kubiko bakuran [yd^3]   , kubiko paa [ft^3]   , kubiko pulgada[in^3]   , galon (UK)   , galon (US tuyo)   , galon(US)   , pampulitika(langis)   , pampulitika (UK)   , pampulitika (US)   , fluid onsa (UK)   , fluid onsa (US)   , pinta (UK)   , pinta (US tuyo)   , pinta (US)   , quart (UK)   , quart (US tuyo)   , quart (US)   , tasa (US)   , tasa (sukatan)   , tasa (UK)   , mesa na kutsara (US)   , mesa na kutsara(sukatan)   , mesa na kutsara (UK)   , tsaa kutsara (US)   , tsaa kutsara (sukatan)   , tsaa kutsara (UK)   ,

temperatura conversion,Temperature Conversion:
Sentigrado [°C]   , Parenhayt [°F]   , Kelvin [K]   , Rankine [°R]   , Reaumure [°r]   ,

Lugar ng Conversion,Area Conversion:
square meter   , parisukat kilometro   , ektarya [ha]   , are   , parisukat sentimetro[cm^2]   , parisukat milimetro   , acre [ac]   , parisukat milya   , parisukat bakuran   , isang talampakang parisukat(US,UK)   , isang talampakang parisukat(US survey)   , isang pulgadang kuwadrado   , parisukat pangarera   , pabilog na pulgada   , rood   , nayon(township)   ,

presyon ng conversion,Pressure Conversion:
pascal [Pa]   , kilopascal [kPa]   , hectopascal [hPa]   , meganewton/parisukat milimetro   , meganewton/square meter   , kilonewton/parisukat milimetro   , kilonewton/square meter   , newton/parisukat milimetro   , newton/parisukat sentimetro   , newton/square meter   , bar   , millibar   , kilo ng lakas/parisukat sentimetro   , kilo ng lakas/square meter   , tonelada/parisukat sentimetro   , tonelada/square meter   , tonelada(UK)/isang talampakang parisukat   , tonelada(UK)/isang pulgadang kuwadrado   , tonelada(US)/isang talampakang parisukat   , tonelada(US)/isang pulgadang kuwadrado   , libra/isang pulgadang kuwadrado   , libra/isang talampakang parisukat   , sentimetro ng mercury   , milimetro ng mercury   , dali ng mercury   , metro ng tubig   , sentimetro tubig   , milimetro ng tubig   , paanan ng tubig   , dali ng tubig   , poundal/isang talampakang parisukat   , kip-force/isang pulgadang kuwadrado   , torr (mm Hg 0°C)   , kapaligiran [atm]   ,

lakas ng conversion,Energy Conversion:
dyul [J]   , gigajoule [GJ]   , megajoule [MJ]   , kilojoule [kJ]   , wat ikalawang [Ws]   , kilowat oras [kWh]   , wat na oras [Wh]   , newton metro [Nm]   , calorie (IT)   , calorie (th)   , calorie (mean)   , calorie (15C)   , calorie (20C)   , calorie(nutritional)   , kilocalorie (IT)   , kilocalorie (th)   , Btu (th)   , Btu (mean)   , tsentigreit init yunit   , elektron bolta [eV]   , lakas-kabayo oras   , kilogram metro   , paa-libra [ft.lbf]   , dali-libra [in.lbf]   , therm   , erg   , paa poundal   ,

Convert ng Power,Power Conversion:
wat [W]   , gigawatt [GW]   , megawat [MW]   , kilowat [kW]   , dyul/oras na   , dyul/minuto   , dyul/ikalawang   , calorie (th)/oras na   , calorie(th)/minuto   , calorie(th)/ikalawang   , kilocalorie(th)/oras na   , kilocalorie(th)/minuto   , kilogram metro/oras na   , kilogram metro/minuto   , paa-libra/minuto   , paa-libra/ikalawang   , lakas-kabayo(electric)   , lakas-kabayo(internasyonal)   , lakas-kabayo (tubig)   , lakas-kabayo (sukatan)   , btu/oras   , Btu/minuto   , Btu/ikalawang   ,

lakas ng conversion,Force Conversion:
newton [N]   , meganewton [MN]   , kilonewton [kN]   , sthene (=kN)   , dyne   , tonelada ng lakas   , tonelada ng lakas (UK)   , tonelada ng lakas (US)   , kilo ng lakas   , kalahating kilong lakas   , kip   , poundal   ,

Convert ng Oras,Time Conversion:
ikalawang [s]   , femtosecond [fs]   , picosecond [ps]   , nanosecond [ns]   , mikrosekond [us]   , millisecond [ms]   , minuto [min]   , oras na [h]   , araw [d]   , linggo   , buwan   , synodic buwan   , taon [y]   , taon ng bituin   , Julian taon   , taong bisyesto   , tropikal taon   , dalawang linggo   , sanlibong taon   , siglo   , dekada   , shake   ,

Convert Angle,Angle Conversion:
bilog   , antas / digri   , gon   , Grad   , mil (Nato)   , mil (Unyong Sobyet)   , mil (Sweden)   , arc minuto   , arc ikalawang   , radyan   , rebolusyon   , turn   , oktante   , kuwadrante   , sekstant   , sign   ,

Convert ng gasolina Consumption,Fuel_Consumption Conversion:
galon (UK)/100 milya   , galon (US)/100 milya   , kilometro/litro (km/l)   , litro / 100 kilometro   , litro/metro   , milya/galon (UK)(mpg)   , milya/galon (US)(mpg)   ,

bilang ng conversion,Number Conversion:
byte   , bit   , kilobit [Kb]   , kilobyte [KB]   , megabit [Mb]   , megabyte [MB]   , gigabit [Gb]   , gigabyte [GB]   , terabit [Tb]   , terabyte [TB]   , petabit [Pb]   , petabyte [PB]   , exabit [Eb]   , exabyte [EB]   ,

bilis ng conversion,Speed Conversion:
metro/ikalawang [m/s]   , metro/minuto   , metro/oras na   , sentimetro/ikalawang   , sentimetro/minuto   , kilometro/ikalawang   , kilometro/oras na   , milya/ikalawang   , milya/minuto   , milya/oras na   , dali/ikalawang   , dali/minuto   , paa/ikalawang   , paa/minuto   , paa/oras na   , bakuran/ikalawang   , bakuran/minuto   , bakuran/oras na   , magkabuhul-buhol   , nauukol sa dagat milya/oras na   , Mach numero   , bilis ng liwanag   ,

kakapalan ng conversion,Density Conversion:
gramo/sentimetro kubiko   , gramo/litro   , gramo/milliliter   , kilogram/metro kubiko   , kilogram/litro   , megagram/metro kubiko   , miligram/milliliter   , miligram/litro   , onsa/kubiko pulgada   , onsa/galon (UK)   , onsa/galon (US)   , libra/kubiko pulgada   , libra/kubiko paa   , libra/galon (UK)   , libra/galon (US)   , butil/galon (UK)   , butil/galon (US)   , tonelada/metro kubiko   , tonelada(UK)/kubiko bakuran   , tonelada(US)/kubiko bakuran   , slug/kubiko paa   ,

Convert ng Electric Kasalukuyang,Electric_Current Conversion:
ampere [A]   , teraampere   , gigaampere   , megaampere   , kiloampere [ka]   , milliampere [ma]   , milliamp   , microampere   , nanoampere   , picoampere   , abampere [abA]   , bolta/oum   , wat/bolta   , coulomb/ikalawang   , siemens bolta   , weber/henry   , biot [Bi]   , EMU of current   , ESU of current   , franklin/ikalawang   , gaussian electric kasalukuyang   , gilbert [Gi]   , statampere [stA]   ,


i-install ang libreng unit conversion!

I-install ang libreng unit conversion:
Pumili ng Kulay:
Mula:
Upang:
Resulta:
timbang mass conversion

Converter ng Unit , Unit Conversion:
 • Mass Conversion - Online Unit Converter
  Main Page Factors Main Page Online Unit Converter Conversion Factors Search Resources License Contact Deutsch Español Mass Conversions All Mass Conversions Convert from unit: To unit: Sort: Logical groups ng ounce oz pennyweight dwt petagram Pg picogram pg pound lb poundal
 • Weight and Mass Converter
  Free online weight and mass converter - converts between 70 units of weight and mass, including kilogram [kg], gram [g], milligram [mg], ton (metric) [t], etc Also, explore many other unit converters or learn more about weight and mass unit conversions
 • Weight and Mass Conversion - FREE Unit Converter
  How to use Weight and Mass Converter Select the unit to convert from in the input units list Select the unit to convert to in the output units list Enter the value to convert from into the input box on the left The conversion result will immediately appear in the output box
 • Mass and Weight Conversion - Unit Converter Online
  Mass and Weight - Conversion The mass is one of the fundamental metric in the International System of Units, that is measured in kilograms (kg) The gram (g) is equal to 1⁄1000 of a kilogram(or 1E-3kg)
 • Convert ng to g - Conversion of Measurement Units
  You can view more details on each measurement unit: ng or g The SI base unit for mass is the kilogram 1 kilogram is equal to 1000000000000 ng, or 1000 g Note that rounding errors may occur, so always check the results Use this page to learn how to convert between nanograms and grams Type in your own numbers in the form to convert the units!
 • Convert ng to g - Weight Mass Conversions - CheckYourMath
  Online calculator to convert nanograms to grams (ng to g) with formulas, examples, and tables Our conversions provide a quick and easy way to convert between Weight or Mass units Conversion Calculator
 • Convert mg to ng - Conversion of Measurement Units
  Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of mg to ng 1 mg to ng = 1000000 ng 2 mg to ng = 2000000 ng 3 mg to ng = 3000000 ng 4 mg to ng = 4000000 ng 5 mg to ng = 5000000 ng 6 mg to ng = 6000000 ng 7 mg to ng = 7000000 ng 8 mg to ng = 8000000 ng 9 mg to ng = 9000000 ng 10 mg to ng
 • Convert nanogram [ng] lt;— gt; milligram [mg] • Common Unit . . .
  Convert nanogram [ng] <—> milligram [mg] The International System of Units (SI) unit of mass is the kilogram (kg) The kilogram is the base unit of mass in the International System of Units and is defined as being equal to the mass of the International Prototype Kilogram (IPK), which is almost exactly equal to the mass of one liter of
 • Convert ng to mg - Weight Mass Conversions
  Online calculator to convert nanograms to milligrams (ng to mg) with formulas, examples, and tables Our conversions provide a quick and easy way to convert between Weight or Mass units Conversion Calculator
 • Weight Converter - Online Conversion for Mass and Weight
  Online converter for units of mass and weight Pounds, kilograms, carats, and more Instantly convert any unit to all others Search on this site: Switch language: EN ES RU Instant Mass and Weight Conversion Pounds, kilograms, carats, and more Convert units of weight easily There is also a special converter for historical units of

unit conversion ©2005-2009
| Currency Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs